LİMİTED ŞİRKETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI GENEL KURAL ( Türk Ticaret Kanunu m.620) Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde seçim kararları dahil,tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu...
ANONİM ŞİRKET Özel kanunlarda aksine bir hüküm olmadıkça Anonim şirketler bir pay karşılığı 25,00-TL ve ya bunun katları olacak şekilde asgari 50.000,00-TL. sermaye  ve en az 1 ortakla kurulmalıdır. Şirket ünvanları, işletme...
KOOPERATİFLER Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak...
BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede en az bir şirket tasfiyesiz sona erer. Birleşme neticesinde devralan şirket devrolunan şirketin...
LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir limited şirket, anonim şirkete dönüşebilir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan anonim...
LİMİTED ŞİRKET SERMAYE AZALTIMI GENEL KURUL KARAR ÖRNEĞİ (Genel kurul toplantı tutanağına ait gündem maddeleri sırasıyla görüşüldükten sonra sermaye azaltımına ilişkin madde aşağıdaki şekilde karar altına alınır.) (GENEL KURUL GÜNDEM MADDE-NO):Şirket Müdürler...
Sayfa başına git