Kooperatif Tescil İşlemleri

Kooperatif Tescil İşlemleri
24 Şubat 2015 tarihinde eklendi, 7.478 kez okundu.

KOOPERATİFLER

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından en az 7 ortak tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır.

Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

1.Sözleşme onay tarihi,
2.Kooperatifin unvanı ve merkezi,
3.Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,
4.Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
5.Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,
6.Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu
7.Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,
8.Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
9.Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
10.Kooperatifin temsiline ait hükümler,
11.Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
12.Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği
13.Kurucuların adı, soyadı ve adresleri

KURULUŞ

1. Dilekçe / Taahhütname (Taahhütname, kuruluş işlemi MERSİS üzerinden gerçekleştirileceği için kooperatifin bağlı olacağı vergi dairesi ve potansiyel vergi numarası ile kooperatifin tescilinin talep edileceği tarih itibariyle gerçek faaliyetinin konusuna ilişkin NACE kodunu içerecek şekilde doldurulduktan sonra Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 24.maddesine uygun bir şekilde; Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış noter onaylı sözleşme kitapçığı
3. Bakanlık izin yazısı aslı
4. İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında noterden düzenlenmiş imza beyannameleri
5. Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış oda kayıt beyannamesi

*** 14.01.2010 tarih 27462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereğince; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na tabi kooperatiflerde 1 ortaklık payının değeri 100 TL ye yükseltilmiştir.

–  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr internet adresinden kullanıcı kaydı oluşturulmalı
– Kayıtlı mail adresi ve şifre ile sisteme giriş yapılacak ( Merkez Nakli işlemi sadece  e-imza ile gerçekleştirilebilmektedir.)
– Kuruluş işlemleri menüsünden ilgili adımların eksiksiz olarak tamamlanmasını takiben tamamlanıp talep numarası alınmalı

– Mersis üzerinde tescil işleminin gerçekleşmesi ile birlikte oluşturulacak “MERSİS NO” vergi numarasını içermesi gerektiğinden, tescil başvurusundan önce ilgili vergi dairesinden potansiyel vergi numarasının alınması gerekmektedir.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

2. Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı

3. Hazirun cetvelinin aslı

4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5. Tadil metni

6. Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.

GENEL KURUL

1. Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
2. Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı
3. Hazirun cetvelinin aslı
4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise;

1. Görev dağılımı ile kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı
2. İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında noterden düzenlenmiş imza beyannamesi

ŞUBE AÇILIŞI

1. Dilekçe / Taahhütname (Taahhütname, şube tescili işlemi MERSİS üzerinden gerçekleştirileceği için kooperatif merkezinin bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile şube tescilinin talep edileceği tarih itibariyle gerçek faaliyetinin konusuna ilişkin NACE kodunu içerecek şekilde doldurulduktan sonra Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 24.maddesine uygun bir şekilde; şube yetkilileri tarafından müştereken imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
2. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı.

Şube Açılış Kararında Yer Alması Gereken Hususlar;

  • Şubenin ticaret unvanı,
  • Şubenin açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli

3.  Şube temsilcilerinin şube unvanı altında noterden düzenlenmiş imza beyannameleri
4. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü şube tescilinin yapılacağı Sicil Müdürlüğü dışında ise merkezin Sicil Müdürlüğünden Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.md. göre alınan belge
5.  Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü şube tescilinin yapılacağı Sicil Müdürlüğü dışında ise merkezin Sicil Müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ile son ortaklara ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkezde yapılan son tescile ait sicil gazetesi
6.  Şube yetkilileri tarafından imzalanmış oda kayıt beyannamesi

ŞUBE KAPANIŞI

1.  Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2.  Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı
3.  Şubenin merkezi başka bir sicil bölgesinde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti

MERKEZ NAKLİ

1.   Dilekçe / Taahhütname (Taahhütname, merkez nakli tescili işlemi MERSİS üzerinden gerçekleştirileceği için kooperatif merkezinin bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile merkez nakli tescilinin talep edileceği tarih itibariyle gerçek faaliyetinin konusuna ilişkin NACE kodunu içerecek şekilde doldurulduktan sonra Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 24.maddesine uygun bir şekilde; imzaya yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2.   Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı

3.   Bakanlık izin yazısı aslı

4.   Bakanlık onaylı Tadil metni

5.   Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6.   Hazirun cetveli aslı

7.   Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge

8.   Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ile son yönetim kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

9.   İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında noterden düzenlenmiş imza beyannamesi

10. Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış oda kayıt beyannamesi

TASFİYEYE GİRİŞ

1.   Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

2.   Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı

3.   Hazirun cetveli

4.   Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

5.   Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan  ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi

***Tasfiye girişinin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir.

TASFİYE SONU

1.   Dilekçe (Tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı)

2.   Tasfiye sonuna ilişkin noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı

  • Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları, çağrı ilanının Ticaret Sicili Gazetesi’nde  3.defa yayınlanmasından itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.
  • Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

3.   Hazirun cetveli aslı

4.   Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

5.   Kooperatif kaşesi altında tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış tasfiye sonu beyanı

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sayfa başına git