Ticaret Sicil İşlemleri

Bilindiği üzere 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili mevzuat gereği, ticari işletmelerin, sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin kuruluş aşamasında, üçüncü kişiler tarafından bilinmesi gereken bilgilerinin (ticaret unvanı, adresi, sermayesi, ortakları, yetkilileri vb.) tescil edilmesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi gerekir. Kuruluş tescili gerçekleştirilmiş hususlarda meydana gelen değişikliklerin...
VAKIF ve DERNEKLERE ait TİCARİ İŞLETMELER KURULUŞ 1.   Dilekçe / Taahhütname (Derneğin/Vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; iktisadi işletmenin unvanı, sermayesi, ticari ikametgahı, işletmenin açılış tarihi, bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu ve bu konuyu gösterir NACE kodu, işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasını içerecek şekilde) 2.   Yetkili veya yetkililerin...
TİCARİ İŞLETME REHNİ Ticari İşletme Rehni, ticari işletmeye ait menkullerin, borçlanan işletme sahibinin menkul mallarını teslim etmeksizin rehin ederek ticari faaliyetini sürdürmesine imkan tanımak maksadıyla alacaklıya teslim edilmeksizin Ticaret Sicili'ne yapılan tescil ile rehnedilebilmesidir. Adına ticari işletme rehni tescil edilecek işletmenin ticaret siciline kayıtlı olması zorunludur.        İlgili Mevzuat 1447 sayılı Ticari İşletme...
KURULUŞ 1-  Dilekçe / Taahhütname (Yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli) 2-  Noterden 3 imzalı halde düzenlenmiş Tescil talepnamesi (Tescil talepnamesindeki bilgiler ile MERSİS üzerinden girilen bilgiler aynı olacak) 3-   Noterden 1 adet imza beyannamesi 4-  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve...
Limited ve Anonim Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması (6102 Sayılı TTK’nun 367-371- 629.Maddeleri)             Bilindiği üzere, şirketlerin münferiden veya müştereken her hususta temsil edilmelerine ilişkin yetkilendirmeler Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı, Limited Şirketlerde ise Genel Kurul Kararı ile yapılabilmektedir. Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden herhangi bir sınırlama öngörülüyor ise,...
MERSİS üzerinde limited şirket kuruluşunda ana sözleşmenin nasıl hazırlandığını görmek için lütfen tıklayınız .  
Sayfa başına git